BỘ LỌC

Khung giá

Cấp bậc người bán

0*5*
Dịch thuật
Dịch thuật Nhật - Việt, Nhật - Anh đa dạng...
200 đ
Dịch thuật video Anh - Việt, Việt - Anh...
350.000 đ
Dịch văn bản - phim song ngữ Anh - Việt...
150 đ
Dịch tài liệu, báo cáo và giấy tờ theo yêu cầu Anh-Việt...
150 đ
Dịch thuật song ngữ Nga - Việt chuyên nghiệp ...
150 đ
Dịch thuật tiếng anh chuyên nghiệp...
150 đ
Dịch thuật tiếng anh trong mọi lĩnh vực thương mại...
200.000 đ
Dịch thuật tiếng Nga mọi lĩnh vực...
1.500.000 đ
Dịch thuật Anh - Việt cho doanh nghiệp...
100.000 đ
Dịch thuật song ngữ Anh - Việt...
120.000 đ
Dịch thuật Nhật - Việt, Việt - Nhật chuyên nghiệp...
80.000 đ
Biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh chuyên nghiệp...
120 đ